top of page

Hakkımızda

PALYATİF BAKIM HEMŞİRESİ: Hedefi bireyin yaşamına günler değil, günlerine yaşam katmak olan palyatif bakım hemşireliği hasta ve ailesini bir bütün olarak ele alır ve tüm hastalık sürecinde hasta birey ve aileyi destekler. Bunun için hemşirenin eğitim, tedavi, koordinasyon, bakım ve liderlik gibi önemli rolleri vardır. Bu rollerini yerine getirirken hemşire hasta ve ailesinin kendine özgü olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

 


TARİHÇE: Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği 29.09.2019 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun belirlenmesi ile kuruluş çalışmalarına başlanmıştır.

Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği PASHİDER(palyatif sağlık hizmetleri derneği) üyesidir.

 

PALYATİF BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİNİN AMACI NEDİR? Palyatif bakım alanında hemşirelik uygulamalarındaki gelişmeleri izlemek, üyelerin bu alanda mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak, mesleki sorunların çözümü için çalışmak, ülkemizde palyatif bakım hizmetlerinin yenilenmesi, gelişmesini desteklemek ve birlik oluşturmak derneğimizin temel amaçlarını oluşturur.

Türkiye’deki palyatif bakım hemşireliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı temel ilke edinerek; faaliyetlerini dayanışma ve işbirliği içerisinde, mesleki etiğe bağlı kalarak tüm üyelerine eşit fırsatlar sunmaktır.

Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği; palyatif bakım gereksinimi olan bireylere bakım veren hemşireleri desteklemek ve mesleki gelişmelerini teşvik etmek amacıyla kurulan bir hemşirelik meslek örgütüdür.

 

PALHEMDER(palyatif bakım hemşireleri derneği) 2019 yılında Ankara’da kurulmuş olup, bu amaca yönelik olarak hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuatı gibi alanlardaki faaliyetleriyle çeşitli çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Dernek bu amaca yönelik olarak hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuat gibi alanlarda çalışmalar yapmak üzere aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir;

 

A. Derneğin amaçları ile bağlantılı kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi faaliyetler düzenler.

B. İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

C. Araştırma ve projeler planlar, planlanmış proje ve araştırmaları olanakları ölçüsünde destekler, yarışmalar açar ve ödüller verir.

D. Yayın (kitap, dergi, broşür v.b) yapar.

E. Faaliyet alanına giren konularda mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını belirler, etik kuralları değerlendirir ve geliştirir.

F. Faaliyet alanına giren konularda ulusal kayıt sisteminin kurulmasını destekler.

H. Palyatif Bakım ünitelerinin/merkezlerinin kurulması çalışmalarında bulunur.

I. Palyatif bakıma ihtiyacı olan bireylerin bakım alma hakkını savunur, yaşam kalitesini artırmak amacıyla hastalara, onların ailelerine ve topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık, halk toplantıları, TV-Radyo programları vb.) düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere katılır.

İ. Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak platform oluşturur, oluşturulan platformlarda yer alır.

J. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenler.

bottom of page